Všeobecné obchodní podmínky

pro poskytování služeb, zboží a digitálního obsahu (on-line kurzy, webináře, e-booky a jiné digitální produkty) z webu mameradizivot.cz

I.Úvodní ustanovení

1.) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) podnikající fyzické osoby Lenky Roubalové (se sídlem Jiřice č. 104, 289 22 Lysá nad Labem, identifikační číslo: 49266896, zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném MÚ v Lysé nad Labem – dále jen „provozovatel) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě spotřebitelské smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetových stránek provozovatele. Internetové stránky jsou provozovatelem prezentovány na webové stránce umístěné na internetové adrese https://mameradizivot.cz (dále jen „webová prezentace“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

2.) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Vztahují se na spotřebitele podle bodu II.4 těchto VOP.

3.) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.Definice

1.) “Provozovatel” je Lenka Roubalová, IČ 49266896, místem podnikání Jiřice 104, 289 22 Lysá na Labem, tel. +420 733 612 540, e-mail: lenna@mameradizivot.cz.

2.) „Prodávající“ je shodný s provozovatelem.

3.) „Kupující“ je podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo spotřebitel, který uzavře prostřednictvím webového rozhraní mameradizivot.cz s prodávajícím smlouvu na nabízené produkty. Kupující je shodný s uživatelem.

4.) „Spotřebitel“ je fyzická osoba, která neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Pokud kupující uvede do objednávky IČ, smlouva se řídí příslušnými ustanoveními o vztazích mezi podnikateli. Spotřebitel je shodný s uživatelem.

5.) “Aplikace” znamená jakýkoliv digitální produkt provozovatele, který je dostupný z internetové domény https://mameradizivot.cz, případně její subdomény.

6.) “VOP” znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky, na které je odkaz dostupný na všech stránkách webové prezentace. Zvlášní odkaz je umístěný viditelně pod tlačítkem vedoucím k objednávce. Stisknutím tohoto tlačítka dává kupující najevo seznámení se a souhlas s těmito VOP.

7.) “Smlouva” znamená smlouvu o poskytování digitálního obsahu (podle par. 2398a - 2389u Zákona č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kupní nebo spotřebitelskou smlouvu uzavřenou mezi uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí licence k užívání aplikace uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP. Smlouva se uzavírá jako distanční, tedy na dálku a nevyžaduje fyzickou přítomnost obou stran.

8.) “Licence” znamená nevýhradní licenci k užívání aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

9.) “Uživatel” znamená jakoukoliv fyzickou osobu odlišnou od provozovatele, která užívá aplikaci.

10.) "Produkt" znamená zboží, službu či digitální obsah.

III.Recenze

Recenze uvedené na webových stránkách nepocházejí z automatizovaného procesu. Provozovatel je získává osobním vyžádáním, jejich autoři jsou autentičtí lidé, kteří mají osobní zkušenost s nabízenými produkty. Nezveřejňuje všechny recenze, pouze jím vybrané.

IV.Cena produktů nebo služeb

1.) Ve webové prezentaci jsou uvedeny podrobné informace o produktu a jsou informativního charakteru. Prezentace obsahuje údaje také o aktuálních cenách, přístupnosti, případně o nákladech na balné a dopravu. Prodávající není povinen na základě těchto informací smlouvu uzavřít.

2.) Produkt může být poskytován za úplatu nebo bez úplaty výměnou za osobní údaje uživatele.

3.) Cena je platná po celou dobu zobrazování ve webové prezentaci. Akční cena může a nemusí být uvedena. Pokud uvedena je, obsahuje zároveň informaci o době platnosti.

4.) Sjednaná kupní cena je cena uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři. Zjevná chyba v ceně způsobená např. překlepem, příp. podobná chyba vzniklá při zadávání cen nezavazuje prodávajícího produkt dodat nebo službu poskytnout. Protože potvrzení objednávky se děje prostřednictvím automatizovaného systému, nebude v tomto případě nárokem na poskytnutí produktu nebo služby za chybně uvedenou cenu. Prodávající má v tomto případě právo od smlouvy odstoupit, i když už byla kupujícím úhrada provedena.

5.) V případě chyby podle III.4 těchto VOP vrátí prodávající neprodleně částku zaslanou kupujícím zpět. Kupující bere na vědomí, že doba vrácení platby může být závislá na třetí straně, např. na provozovateli platební brány, přes kterou byla úhrada uskutečněna.

6.) Prodávající dodá produkt až po úplném zaplacení objednávky, nejsou-li strany předem domluveny jinak.

7.) Jestliže kupující zvolí úhradu kupní ceny formou splátek, může být celková cena mírně navýšena.

8.) Cena u fyzických produktů je uvedena zároveň s cenou spojenou s náklady na dopravu.

9.) Při změně cen je pro kupujícího platná cena v době odeslání objednávky.

V.Proces uzavření smlouvy

1.) Objednání produktu se děje prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje údaje o jménu a příjmení nebo firmě, adrese, e-mailu, příp. tel. č., u podnikatelů navíc IČ a DIČ, dále údaje o ceně a způsobu platby.

2.) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na objednací tlačítko ve spodní části objednávkového formuláře. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.) Zobrazení tlačítka s názvem “Potvrdit nákup”, u produktů zdarma tlačítka "Přihlásit se zdarma", v uživatelském prostředí aplikace je návrhem na uzavření smlouvy ze strany provozovatele.

4.) Kliknutí uživatele na tlačítko “Potvrdit nákup”, u produktů zdarma tlačítka "Přihlásit se zdarma", je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany uživatele, a tímto úkonem je uzavřena smlouva.

5.) Kliknutím na pole (tzv. checkbox), kterým uživatel potvrzuje kontrolu objednávky, a na pole, které obsahuje popis ve znění “Souhlasím s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů” a následným kliknutím na objednávací tlačítko uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

6.) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7.) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8.) Uzavřením smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

VI. Platební a dodací podmínky

1.) Kupní cenu je možné uhradit:

  1. bankovním převodem – kupující je v tomto případě povinen uvést variabilní symbol uvedený v potvrzení objednávky;
  2. platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe;
  3. dalšími způsoby uvedenými v objednávkovém formuláři.

2.) Způsob platby zobrazený v objednávkovém formuláři je nadřazený výše uvedenému.

3.) Cena je uváděna v CZK, příp. v EUR.

4.) Splatnost v případě bankovního převodu činí 7 dnů, a datum splatnosti je vždy uvedeno v potvrzení objednávky nebo zálohové faktuře. K zaplacení kupní ceny dochází připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.) Po připsání částky zašle prodávající kupujícímu elektronickou cestou daňový doklad.

6.) Digitální produkt nebo službu poskytne prodávající kupujícímu po úplném zaplacení kupní ceny, pokud není předem dohodnuto jinak. v případě úhrady kupní ceny na splátky nejdříve po uhrazení první splátky, není-li předem dohodnuto jinak (např. produkt je nabízen v předprodeji s delší stanovenou dobou dodání). Odesláním objednávky s platbou na splátky se zavazujete zaplatit všechny splátky.

7.) Jestliže bude kupující se splátkou v prodlení, může mu provozovatel digitální obsah znepřístupnit až do data zaplacení příslušné splátky. Povinnost kupujícímu zaplatit všechny splátky v termínu však trvá. Provozovatel může při dalším porušení splatnosti celou částku sesplatnit a požadovat úhradu zbylých splátek najednou, případně od smlouvy odstoupit bez povinnosti vrátit dosud zaplacené splátky.

8.) Digitální produkt je chráněn autorským právem a není možné jej dále šířit. Slouží pouze pro potřebu jednoho uživatele s uživatelským účtem, pokud není předem dohodnuto jinak.

9.) Digitální produkt je souhrnem znalostí, postupů, zkušeností a doporučení a má pouze informační charakter. Prodávající neodpovídá za to, jakých výsledků uživatel dosáhne. Uživatel bere na vědomí, že dosažení výsledků závisí jen na jeho ochotě produkt používat dle možností pravidelně.

10.) Pokud prodávající poskytuje k objednávce bonusy, dodá je kupujícímu po proběhnutí zákonné, případně nadstandardní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

VII.Uživatelský účet

1.) Uživatelský účet” znamená neveřejnou část aplikace, která je uživateli přístupná po zadání přihlašovacích údajů. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.) “Přihlašovací údaje” znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména uživatele a hesla zvoleného uživatelem, které uživatel uloží do databáze aplikace při zřizování uživatelského účtu v aplikaci a/nebo uživateli automaticky vygenerovaného aplikací. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5.) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VIII.Užívání aplikace

1.) Provozovatel uděluje uživateli licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí aplikace, zejména uvedených u daného typu uživatelského účtu.

2.) Uživatel se za udělení licence zavazuje provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí aplikace.

3.) Provozovatel má právo poskytnout plnění smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí licence nebo do 30 dnů, podle zákona. V případě předprodeje produktu dochází ke zpřístupnění v čas oznámený uživateli ještě před uzavřením smlouvy (zpravidla již na prodejní stránce produktu nebo služby). Nezaplatí-li uživatel za licenci odměnu v plné výši v  provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se smlouva bez dalšího od počátku.

3.) Digitální produkt bude uživateli zpřístupněn zasláním přístupových údajů, případně odkazu, na (v objednávce) zadanou e-mailovou adresu.

4.) Digitální produkt může být zpřístupněn jednorázově nebo postupně, po částech dle předem určeného harmonogramu, případně v předem určený den.

5.)  K digitálnímu produktu dostává uživatel informaci o časové možnosti přístupnosti.

6.) Provozovatel je po uplynutí doby licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit uživatelský účet uživateli.

7.) Uživatel nemá nárok na aktualizace produktu vydané po uzavření smlouvy, pokud není uvedeno jinak. Má však právo na aktuální informace v takovém rozsahu, aby byla zajištěna funkčnost zakoupeného produktu na určenou dobu.

8.) Uživatel nemá právo zřídit více než jeden uživatelský účet.

9.) Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání aplikace.

10.) Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví aplikace nebo platební brány propojené s aplikací, se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet provozovatele.

11.) Provozovatel má právo aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

12.) Uživatel má právo na užívání aplikace za podmínek smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

13.) Uživatel se zavazuje při užívání aplikace jednat tak, aby jemu ani provozovateli užíváním aplikace nevznikla žádná škoda.

14.) Uživatel si zajistí k plné funkčnosti objednaného digitálního obsahu hardware a software v rozsahu běžného uživatelského standardu (možnost otevřít a pracovat se soubory ve formátu .docx, .xls, .pdf, .mp4 apod., včetně internetového připojení s dostatečnou rychlostí a e-mailové adresy se schránkou přijímající zprávy.

IX.Databáze

1.) Uživatel nemá právo prostřednictvím aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s aplikací.

2.) Uživatel a provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné uživatelem do databáze aplikace jsou části databáze shromážděné provozovatelem a stávají se součástí databáze provozovatele, aniž by uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi aplikace.

3.) Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

X.Třetí strany

1.) Webové rozhraní může obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na internetové stránky jiných stran. Provozovatel nemonitoruje ani nekontroluje obsah webů jiných stran, na které jsou z tohoto rozhraní odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným obchodním podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusí provozovatel nutně sdílet nebo podporovat.

2.) Provozovatel nenese odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto třetích stran. Veškerá rizika spojená s používáním těchto internetových stránek a veškerých souvisejících služeb třetích stran nese uživatel. Provozovatel nepřijme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýmkoli způsobem, ať už je způsobeno, v důsledku zpřístupnění osobních údajů uživatelem třetím stranám.

XI.Odstoupení od smlouvy

1.) Kupující má dle občanského zákoníků právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření, a to bez udání důvodu.

2.) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním.

3.) Prodávající může poskytnout i delší lhůtu na odstoupení od smlouvy, která je vždy uvedena u prezentace produktu.

4.) Kupující bere na vědomí, že digitální obsah poskytovaný pouze on-line přes webové rozhraní mu bude zpřístupněn až po uplynutí zákonné, případně rozšířené lhůty pro odstoupení od smlouvy. Během této doby má možnost si koupi produktu rozmyslet.

5.) Pokud se kupující v objednávce lhůty pro odstoupení od smlouvy vzdá, digitální produkt mu bude zpřístupněn okamžitě bez nároku na vrácení peněz. Vzdání se má kupující možnost vyjádřit již při objednávce produktu.

6.) Kupující bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě digitálního produktu vytvořeného kupujícímu na míru. Prodávající poskytne kupujícímu na začátku tvorby produktu „ochutnávku“ nebo jeho neúplnou verzi. Prodávající při tvorbě vychází z konkrétních informací zadaných kupujícím, a případné zásadní změny nebo doplňky s kupujícím konzultuje předem.

7.) V případě odstoupení od smlouvy kupující informuje prodávajícího elektronicky, s uvedením data a variabilního symbolu dokladu. Kupující v odstoupení uvede č. účtu, na které si přeje platbu vrátit.

8.) Prodávající vrátí peněžní prostředky na účet kupujícího do 14 dnů od data obdržení odstoupení od smlouvy.

9.) Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář umístěný na konci těchto VOP. Vyplněný a podepsaný jej zašle na adresu lenna@mameradizivot.cz.

10.) Prodávající může odstoupit od smlouvy i v případě, že se nenaplní avizovaná kapacita uživatelů, příp. má jiné vážné důvody. V tomto případě vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů na účet, z kterého byla zaplacena. Pokud bylo placeno prostřednictvím platební karty, dohodnou se strany na způsobu vrácení platby.

XII.Práva z vadného plnění

10.) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

11.) Prodávající odpovídá kupujícímu, že digitální produkt nemá při převzetí vady.

12.) Je možné, že z důvodu údržby, výpadku serverů nebo aktualizace webu může být webové rozhraní krátkodobě nedostupné. V tomto případě je nutné vyčkat a zkontrolovat funkčnost později.

13.) V případě výskytu vady prodávající učiní veškeré dostupné kroky k odstranění vady, pokud však nejsou překážky na straně kupujícího, např. hardwarové nebo softwarové vybavení. Pokud vada ze strany prodávajícího nelze odstranit a produkt funguje, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu.

14.) Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, příp. jeho nesprávným uchováváním. Je pouze na zodpovědnosti uživatele, jak s poskytnutými informacemi naloží. Provozovatel neodpovídám za výsledky uživatele ani nenese odpovědnost za případné škody, ať už majetkové či nemajetkové.

15.) Pokud kupující nedostal přístup k produktu po zaplacení kupní ceny, příp. po proběhnutí lhůty pro odstoupení od smlouvy a zkontroloval v elektronické poště i složku „hromadné“ a „spam“, kontaktuje neprodleně prodávajícího mailem na adresu lenna@mameradizivot.cz  včetně zaslání dokladu o koupi a popisu nastalé situace. Prodávající poskytne kupujícímu potřebnou součinnost, a to bez zbytečného odkladu.

XIII.Stížnosti a spory

1.) Vyřizování spotřebitelských stížností vyřizuje prodávající prostřednictvím mailové adresy lenna@mameradizivot.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle na e-mailovou adresu kupujícího v zákonem stanovené lhůtě.

2.) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.) Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XIV.Cookies a zasílání obchodních sdělení

1.) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

2.) Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

3.) Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

4.) Ochrana osobních údajů je přístupná z každé stránky webové prezentace.

XV.Aktualizace VOP

1.) Tyto ocbhodní podmínky může provozovatel čas od času aktualizovat. Je povinností uživatele webového rozhraní pravidelně kontrolovat změny nebo aktualizace těchto podmínek.

2.) Datum uvedené na konci těchto obchodních podmínek je posledním datem revize. Změny těchto podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této internetové stránce.

3.) Další používání této internetové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizací bude považováno za oznámení, že uživatel souhlasí s dodržováním těchto podmínek a bude jimi vázán.

XVI.Kontaktní údaje

1.) Tuto webovou prezentaci vlastní a provozuje Lenka Roubalová.

2.) Můžete mě kontaktovat ohledně těchto podmínek prostřednictvím  stránky kontakt.

XVII.Závěrečná ustanovení

1.) Nic v tomto webovém rozhraní nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařskou radu jakéhokoli druhu.

2.) Pokud je smlouva uzavírána na dobu určitou, tato informace je kupujícímu poskytnuta před uzavřením kupní smlouvy.

3.) Podle par. 1826, odst. 1e) občanského zákoníku není provozovatel vázán žádným kodexem chování.

4.) Odkazy na zásady zpracování osobních údajů jsou k dispozici v patičce webového rozhraní i na objednacím formuláři.

5.) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

6.) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

7.) Provozovatel má právo VOP měnit. Pro kupujícího platí znění v momentě odeslání objednávky.

8.) Tyto VOP nabývají účinnosti 6.1.2023.

9.) Tyto VOP si můžete stáhnout v pdf.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení v pdf

Kupující může použít přiložený vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy .

Pokud využije tuto možnost, neprodleně mu prodávající zašle potvrzení o přijetí takového odstoupení na trvalém nosiči (například e-mailem).

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Prodávající:

Lenka Roubalová
Jiřice 104
289 22  Lysá nad Labem

IČ 49266896
e-mail: lenna@mameradizivot.cz
tel. +420 733 612 540

______________________________________________________________

Vyplňte a odešlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy.

Jméno a adresa kupujícího:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Já, výše uvedený/á kupující, tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o prodeji produktu:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

faktura č.: _______________________

ze dne: _________________________

Částku mi vraťte na účet č.: _____________________________________

 

 

Datum odeslání (musí být shodné s datem odeslání e-mailu, kterého je tento formulář přílohou)
______________________

Podpis (pokud je tento formulář předložen v papírové podobě)

______________________________

(*) Nehodící se škrtněte, případně doplňte.